Kategorie
Aktualności

Nowe Władze KRePUZ

W dniach od 3 do 6 czerwca 2024 r. w Kołobrzegu – odbyło się XIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podsumowujący działalność Prezydium w 2023 roku.

JM Rektor dr Robert Musiałkiewicz,  prof. PANS, ponownie został wybrany na stanowisko Przewodniczącego KRePUZ.

Podczas Zgromadzenia zostały również wybrane władze Prezydium.

Władze Prezydium Stowarzyszenia Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych przedstawiają się następująco: 

Przewodniczący 

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku)

Zastępca Przewodniczącego  

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB (Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego)

dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku)

Skarbnik 

dr hab. Artur Zimny (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie)

Członkowie 

dr Sonia Grychtoł (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

dr inż. Mariusz Kołosowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie)

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze Zgromadzenia.

Kategorie
Aktualności

JUŻ W CZERWCU – XIII ZGROMADZENIE PLENARNE KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH (KRePUZ)

W dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. w Kołobrzegu odbędzie się XIII ZGROMADZENIE PLENARNE KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH (KRePUZ). Poniżej znajduje się szczegółowy program Konferencji.

Kategorie
Aktualności

Nabór na ekspertów PKA

Szanowni Państwo Rektorzy, 

mając na uwadze, iż ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wskazanie tych spośród nauczycieli akademickich, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinach nauki: psychologia, nauki medyczne, oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego. 

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Będę zatem zobowiązany za przekazanie propozycji kandydatów na ekspertów. Uprzejmie proszę, aby osoby, które spełniają powyższe kryteria wypełniły formularze dołączone do niniejszego pisma (karta informacyjna, oświadczenie), a następnie przesłały dokumenty wraz z rekomendacją Rektorów Uczelni na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) do dnia 31 maja 2024 r

Z poważaniem, 

dr hab. inż. Janusz Uriasz

Przewodniczący PKA

Kategorie
Aktualności

Rozstrzygnięto VI edycję przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Piętnaście Uczelni otrzyma milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

▶ brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023;

▶ wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia praktycznego.

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-vi-edycji-przedsiewziecia-ministra-nauki-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci

Kategorie
Aktualności

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A.

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz ciekawe staże. Inicjatywa jest organizowana w ramach programu „Kadry dla Przemysłu”.

Na tle zdjęcia wielkiego zakładu przemysłowego napis Konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu – „Kadry dla Przemysłu”.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów publicznych uczelni zawodowych oraz rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu
Celem inicjatywy jest zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, restrukturyzacją, efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rolą podmiotów zajmujących się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Konkurs ma również popularyzować zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzyć ideę rozwoju projektów sektora przemysłowego. To także okazja do promowania rozwoju karier zawodowych absolwentów i stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych.

Kategorie konkursowe i obszar tematyczny
W tegorocznej edycji przedsięwzięcia można zgłaszać prace w następujących obszarach tematycznych:

Sztuczna inteligencja i kompetencje dla cyfrowego przemysłu.
Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem branży przemysłowej.
Inwestycje i finansowanie w sektorze przemysłowym.
Wyzwania dla przemysłu związane z offshore, wodorem i energetyką jądrową.
Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach:

praca licencjacka,
praca inżynierska,
praca magisterska.
O jakich terminach trzeba pamiętać?
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada.

Formularz i szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Kategorie
Aktualności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami instytucji nauki.

W miniony wtorek (6 lutego br.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami instytucji nauki. W spotkaniu wziął udział Rektor PANS, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były m.in. promocja nauki, współpraca nauki z biznesem oraz polityka legislacyjna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ministerstwa.

Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki

31 stycznia 2024 r. Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki Panem Dariuszem Wieczorkiem i Panią wiceminister Marią Mrówczyńską. Tematem rozmów były wyzwania stojące przed sektorem wyższego szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania poruszono również temat planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie zabrakło rozmów o konieczności wzmocnienia współpracy szkolnictwa zawodowego z biznesem, o mechanizmach finansowania publicznych uczelni zawodowych, a także o zacieśnieniu współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Kategorie
Aktualności

Agencja Rozwoju Przemysłu rozdała nagrody najzdolniejszym studentom

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską dobiegła końca. Zwycięzcy odebrali nagrody na gali, którą otworzył Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską to część programu Kadry dla Przemysłu, który ARP S.A. prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Celem konkursu jest wsparcie młodych ludzi, którzy w swoich pracach dyplomowych wykazali się wyjątkową innowacyjnością, nieszablonowym myśleniem, oryginalnym podejściem do tematu, ale też rzetelnością i wiedzą na temat ważnych aspektów gospodarki.

Idea konkursu i całego programu Kadry dla Przemysłu to wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Spośród wyzwań, które stoją przed polską gospodarką, jednym z najważniejszych jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i specjalistów, którzy będą wprowadzać innowacje w przemyśle. W Agencji Rozwoju Przemysłu inwestujemy nie tylko w firmy, ale przede wszystkim w ludzi. To powoduje, że nasze przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne i doceniane. Gratuluję laureatom konkursu i ich promotorom. Życzę wszystkim uczestnikom, by udział w naszym programie „Kadry dla przemysłu” ułatwił Wam start karier i pozyskanie niezbędnych w zawodzie umiejętności oraz wiedzy

– powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Współpraca Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z ARP S.A. odbywa się teraz, ale jej efekty mają sięgać daleko w przyszłość. Kształtuje ona bowiem postawy i zainteresowania przyszłych kadr przemysłu. Pozwala na ukierunkowanie rozwoju studentów w sposób bardzo pragmatyczny, racjonalny i społecznie odpowiedzialny

– powiedział dr Robert Musiałkiewicz, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i przewodniczący Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Zostanie laureatem Konkursu wiąże się nie tylko z nagrodą pieniężną, ale również możliwością odbycia stażu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. lub współpracujących z nią przedsiębiorstwach. Pozwala to zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i rozpocząć rozwój w obszarze swojej specjalizacji.

Zwycięzcami V edycji Konkursu zostali: w kategorii praca magisterska Magdalena Anna Fudali z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wśród prac inżynierskich najlepsi okazali się Patryk Antkowiak, Dawid Jóźwicki i Andrzej Dwojny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, a najlepszą pracę licencjacką przygotowała Karolina Dankowska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

Kategorie
Aktualności

XI ZGROMADZENIE PLENARNE KRePUZ, 22-24.11.2023 Uniejów 

Kategorie
Aktualności

Apel
przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023

Instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce chcą aktywnie uczestniczyć w nowej sytuacji społecznej i politycznej, jaką zainicjowały wybory 15 października 2023 r. Wierzymy, że nowy rząd podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Od zaraz potrzebny jest wzrost nakładów na sektor nauki. Potrzebny jest dialog z reprezentantami instytucji przedstawicielskich – RGNiSW, KRASP, KRePUZ, KRZaSP, KRD, PSRP, a także z władzami PAN PAU, FNP i Sieci Badawczej Łukasiewicz, by podjąć konkretne działania dla rozwiązywania narosłych problemów. Nasze współuczestnictwo na każdym etapie procesów decyzyjnych jest jednym z gwarantów powodzenia w rozwoju nauki i instytucji edukacyjnych w Polsce. Ścisła więź z Unią Europejską jest bezdyskusyjna, podobnie jak otwarta nauka, a także środki na rozwój dyscyplin związanych z naszym językiem, kulturą i lokalnością.
Wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania z instytucjami przedstawicielskimi i podjęcie stosownych rozmów.
prof. Marcin Pałys Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego