Statut

Statut Konferencji  Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Teks jednolity Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych przyjęty Uchwałą Nr 11/2022 Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ z dnia 21.09.2022 roku.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zwana dalej KRePUZ, działająca na podstawie art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), zwanej dalej ustawą, jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego w rozumieniu ustawy.

§ 2

 1. KRePUZ tworzą publiczne uczelnie zawodowe reprezentowane przez rektorów.
 2. KRePUZ działa na podstawie przepisów ustawy oraz niniejszego statutu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ustawy do działalności KRePUZ stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723).
 4. KRePUZ posiada osobowość prawną.
 5. KRePUZ używa własnego znaku graficznego, którego wzór ustala Zgromadzenie Plenarne.

§ 3

Terenem działania KRePUZ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje się w Ciechanowie. Konferencja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

Działalność KRePUZ oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

KRePUZ  realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz niniejszego statutu, w tym pełni rolę przedstawicielską, kreacyjną i opiniodawczą środowiska publicznych uczelni zawodowych wobec organów i instytucji publicznych, społecznych i prywatnych. KRePUZ współdziała z organami władzy publicznej w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Do celów KRePUZ należy również:

 1. inspirowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy  publicznymi uczelniami zawodowymi,
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
 3. podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu kształcenia praktycznego oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 4. dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

§ 6

 1. Dla osiągnięcia powyższych celów KRePUZ :
  1. podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla publicznych uczelni zawodowych,
  2. zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju publicznych uczelni zawodowych,
  3. współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie,
  4. współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi,
  5. podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
  6. podejmuje działania sprzyjające poprawie finansowania publicznych uczelni zawodowych,  
  7. stwarza publicznym uczelniom zawodowym platformę wymiany informacyjnej,
  8. wspiera współpracę publicznych uczelni zawodowych ze środowiskiem samorządu studenckiego,
  9. wspiera współpracę publicznych uczelni zawodowych z partnerami zagranicznymi.
 2. KRePUZ działając na wniosek właściwego organu władzy publicznej lub z własnej inicjatywy  wyraża opinie w sprawach:
  1. zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej,
  2. projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki,
  3. projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie KRePUZ dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi KRePUZ są publiczne uczelnie zawodowe, zwane dalej członkami zwyczajnymi, reprezentowane przez ich rektorów lub w przypadku określonym w § 13 przez rektorów-elektów.
 2. Członkami honorowymi mogą zostać byli rektorzy publicznych uczelni zawodowych, którzy wnieśli wybitny wkład w rozwój idei KRePUZ lub w inny szczególny sposób zasłużyli się dla KRePUZ.
 3. Osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością KRePUZ, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową, może być członkiem wspierającym KRePUZ. Osoba prawna działa w KRePUZ przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkowstwo honorowe oraz członkostwo wspierające nabywa się na wniosek Prezydium lub na wniosek, co najmniej 5 członków stowarzyszenia w drodze uchwały Zgromadzenia Plenarnego.
 5. Członkowstwo w KRePUZ nabywa się na wniosek zainteresowanej Uczelni.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz KRePUZ,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności KRePUZ,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  KRePUZ,
  4. zgłaszania wniosków, co do działalności KRePUZ.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa w działalnościKRePUZ i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz KRePUZ,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w KRePUZ.

§ 10

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz KRePUZ, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KRePUZ zgłoszonej na piśmie Prezydium, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka honorowego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  4. utraty statusu publicznej uczelni zawodowej w rozumieniu ustawy,
  5. nieprzestrzegania statutu i uchwał władz KRePUZ,
  6. likwidacji uczelni.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 i 5 stosowną uchwałę podejmuje Prezydium. W jej wyniku Prezydium, za pośrednictwem biura KRePUZ, jest zobowiązane zawiadomić członka o skreśleniu podając jego przyczyny.
 3. Od uchwały Prezydium w sprawie utraty statusu członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Plenarnego w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Zgromadzenia Plenarnego jest ostateczna.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
  w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KONFERENCJI

§ 12

Organami władzy KRePUZ  są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwane Zgromadzeniem Plenarnym,
 2. Zarząd – zwany Prezydium,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych KRePUZ trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją rektorów określoną w ustawie. Wybór władz dokonuje Zgromadzenie Plenarne złożone
  z rektorów wybranych na nową kadencję (rektorów-elektów) najpóźniej do końca sierpnia poprzedzającego początek roku akademickiego, w którym rektorzy – elekci podejmują funkcję rektora.
 2. Wybory  organów odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 3. Członkowie wybrani do władz  KRePUZ mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Kadencja członka władz wybieralnych wygasa z końcem pełnienia przez niego funkcji rektora.
 5. Posiedzenia organów KRePUZ mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 6. Posiedzenia organów KRePUZ są protokołowane.

§ 14

W przypadku zmniejszenia stanu władz w okresie między zwyczajnymi Zgromadzeniami Plenarnymi uzupełnienie ich składu następuje na najbliższym Zgromadzeniu Plenarnym zgodnie z zasadami określonymi w § 13.

§ 15

 1. Zgromadzenie Plenarne jest najwyższą władzą KRePUZ.
 2. W Zgromadzeniu Plenarnym biorą udział członkowie zwyczajni reprezentowani przez rektorów z głosem stanowiącym oraz nie obligatoryjnie członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Rektora uczelni będącej członkiem KRePUZ może na Zgromadzeniu Plenarnym reprezentować z głosem stanowiącym tylko prorektor, po przedstawieniu, ważnego jednorazowo, pisemnego pełnomocnictwa rektora -członka zwyczajnego. Pełnomocnictwo to nie może dotyczyć spraw wyborczych oraz osobowych.  
 4. Zgromadzenie Plenarne może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Zgromadzenie Plenarne jest zwoływane dwa razy w roku przez Prezydium KRePUZ, a raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze w terminie do końca sierpnia roku poprzedzającego początek roku akademickiego, w którym rektorzy -elekci podejmują funkcję rektora.
 6. W sprawozdawczo-wyborczym Zgromadzeniu Plenarnym uczestniczą rektorzy oraz rektorzy-elekci, przy czym rektorom przysługuje prawo głosu we wszelkich sprawach zawiązanych z rozpatrywaniem i zatwierdzaniem sprawozdań władz KRePUZ, zaś rektorom-elektom przysługuje prawo głosu w sprawach dotyczących wyboru nowych władz KRePUZ.
 7. Termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia Plenarnego Prezydium podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne jest zwoływane przez Prezydium z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych KRePUZ.
 9. Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Prezydium.

§ 16

 1. (uchylony)
 2. Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały w sprawach osobowych głosowane są w trybie tajnym.

§ 17

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Plenarnego należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju  KRePUZ,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz  KRePUZ,
  4. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej oraz  Prezydium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności KRePUZ ,
  6. uchwalanie budżetu  KRePUZ,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz  KRePUZ,
  8. nadawanie statusu Honorowego Przewodniczącego ustępującemu przewodniczącemu; status Honorowego Przewodniczącego nadawany jest na wniosek nowego przewodniczącego na czteroletnią kadencję; Honorowy Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego oraz członka wspierającego, 
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków KRePUZ lub jej władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KRePUZ i przeznaczeniu jej majątku
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Plenarnego należy ponadto:
  1. wybór kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  2. wybór kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  3. wybór przedstawicieli KRePUZ do innych zewnętrznych komisji, zespołów, gremiów eksperckich.

§ 18

 1. Prezydium jest powołane do kierowania działalnością KRePUZ i reprezentowania KRePUZ.
 2. Prezydium składa się z 5 do 7 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących i skarbnika wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne. Kandydatury na przewodniczącego KRePUZ zgłaszają rektorzy-elekci. Kandydatury na pozostałych członków Prezydium, w tym wiceprzewodniczących i skarbnika, po dokonanym wyborze zgłasza przewodniczący-elekt. W przypadku gdy kandydaci zgłoszeni przez przewodniczącego-elekta nie uzyskają wymaganej większości głosów, wówczas kandydatów zgłaszają rektorzy-elekci.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący.
 4. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący lub w przypadku nieobecności przewodniczącego wiceprzewodniczący.
 5. Prezydium do prowadzenia spraw KRePUZ może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 19

Do kompetencji Prezydium należą:

 1. realizacja celów KRePUZ,
 2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Plenarnego,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem  KRePUZ,
 5. podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań do wysokości kwoty określonej uchwałą Zgromadzenia Plenarnego,
 6. reprezentowanie KRePUZ na zewnątrz,
 7. zwoływanie Zgromadzenia Plenarnego,
 8. wnioskowanie do Zgromadzenia Plenarnego o skreślanie członków w sposób określony w § 11.
 9. sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Plenarnego i Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Prezydium jest obowiązane zarządzać majątkiem i sprawami KRePUZ oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Plenarne.

§ 21

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych KRePUZ oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Prezydium: przewodniczącego i skarbnika lub wiceprzewodniczącego, albo wiceprzewodniczącego  i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego lub innego upoważnionego członka Prezydium.
 3. (uchylony).

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością KRePUZ i składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera z grona swych członków przewodniczącego i jego zastępcę. 

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola nad działalnością Prezydium
 2. składanie wniosków z kontroli na Zgromadzeniu Plenarnym,
 3. zwołanie Zgromadzenia Plenarnego w razie nie zwołania go przez Prezydium w terminie ustalonym w Statucie,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Plenarnego w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Prezydium z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Prezydium,
 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz KRePUZ,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Plenarnym.

§ 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej na zaproszenie przewodniczącego Prezydium mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach władz  KRePUZ.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 25

 1. W celu realizacji zadań statutowych  KRePUZ może powoływać komisje stałe i doraźne.
 2. Komisje są powoływane przez Prezydium KRePUZ na mocy uchwały, określającej ich skład, w tym przewodniczącego, a także wyznaczającej ich zadania.
 3. (uchylony).
 4. (uchylony).

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

Majątek KRePUZ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze i może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 27

 1. Majątek KRePUZ  powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku i ofiarności publicznej.
 2. KRePUZ może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków KRePUZ.
 3. KRePUZ może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie KRePUZ.
 5. KRePUZ prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 28

 1. Wszystkie prawa i obowiązki Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych działającej w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723) przechodzą z mocy prawa na KRePUZ.
 2. Kadencja członków Prezydium i członków Komisji Rewizyjnej wybranych w latach 2015-2018 pokrywa się z kadencją rektorów określoną w ustawie i trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 29

 1. Organem nadzorującym konferencje jest minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu KRePUZ podejmuje Zgromadzenie Plenarne kwalifikowaną większością głosów dwóch trzecich, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KRePUZ Zgromadzenie Plenarne określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku KRePUZ.
 4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.