Kategorie
Aktualności

Made in Poland – Made in Germany 

14-15 czerwca 2023 roku w Berlinie odbędzie się IV edycja Kongresu Made in Poland, Wydarzenie będzie mieć formę  stacjonarną, a dodatkowo całość będzie transmitowana na żywo w ogólnopolskich mediach oraz serwisie YouTube. Patronat nad Kongresem objęła Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Kongres Made in Poland ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku osiągnęła rekordowy wskaźnik. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Do Niemiec najczęściej eksportujemy produkty z branży motoryzacyjnej oraz meblowej. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Dzięki staraniom Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech, który jest gospodarzem Kongresu, oraz współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi, na wydarzeniu obecni będą przedstawiciele biznesu Europy Środkowej i Zachodniej. Dołączenie do Kongresu w formie organizatora – Landu Nadrenia Północna-Westfalia – gwarantuje liczny udział niemieckich przedsiębiorstw poszukujących polskich partnerów biznesowych.

Made in Poland – Made in Germany otwiera drzwi na rynki międzynarodowe oraz daje szerokie spektrum możliwości sprzedażowych. Kongres zbuduje pomost i relacje między sektorami: biznesu, nauki i administracji. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali przedstawiciele strategicznych dla polskiej gospodarki Spółek Skarbu Państwa, którymi są m.in. PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., JSW KOKS S.A., PGE S.A., PGNiG S.A., GRUPA AZOTY S.A., ARP S.A.

Nadchodzący Kongres to ponad 10 paneli, w ramach których dyskutowane będą kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym. Partnerzy poszczególnych paneli dyskusyjnych to eksperci, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki.

Zasięgi Kongresu podczas ubiegłorocznej, III edycji, to ok. 20 000 widzów online. W tym roku, dzięki dwudniowej transmisji oraz współpracy z mediami, blisko 40 000 widzów będzie miało okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat kluczowych kwestii rozwoju gospodarczego, kierunków współpracy, sprawnych mechanizmów ekspansji towarów i usług na nowe rynki.

Strona główna Kongresu Made in Poland

Agenda Kongresu

Kategorie
Aktualności

Komunikat Komisji Legislacyjnej KRePUZ

W dniu 1 grudnia Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zgodnie z zasadami procedury legislacyjnej została przekazana do Senatu, a następnie po uchyleniu lub uwzględnieniu jego ewentualnych poprawek, zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Wobec powyższego należy się spodziewać, że w pierwszym kwartale następnego roku zmieni nam się stan prawny w zakresie niektórych dotychczasowych zasad Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Komisja ds. legislacyjnych i organizacyjnych Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych przygotowała dla Państwa wykaz działań, które w związku ze zmianami prawdopodobnie będziemy musieli podjąć w pierwszej kolejności. Są to: 

1

W art. 19 dodano ust. 3 w brzmieniu: „3. W posiedzeniach rady uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), będący jej członkiem.”

Powyższe oznacza, że odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w statutach Uczelni. W radach uczelni będą mogły brać udział przedstawiciele działających na uczelni związków zawodowych. Warunkiem formalnym jest desygnowanie takiego przedstawiciela przez zakładową organizację związkową. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji związkowej, zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Dotychczas przedstawiciele związków zawodowych mogli uczestniczyć w posiedzeniach rady uczelni wyłącznie po ich zaproszeniu.

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

2

W art. 20: a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.”
Powyższe oznacza, że zmienia się maksymalny wiek kandydata na członka rady uczelni, senatu, kolegium elektorów i rektora z 67 na 70 lat. Chodzi tu o wiek określony w momencie rozpoczęcia określonej kadencji.

Odpowiednie zapisy również powinny znaleźć się w statucie uczelni.

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

3

W art. 20: b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Senat może odwołać członka rady uczelni: 1) w przypadku, gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe; 2) w przypadku gdy zaprzestał spełniania wymagania określonego w ust. 3; 3) na wniosek rady uczelni, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.”.

Powyższe oznacza, że odwoływanie członków rady uczelni przed zakończeniem ich kadencji będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Stosowny zapis również powinien pojawić się w statucie uczelni.

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

4

W art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Tryb wyboru do kolegium elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.”

Powyższy zapis powinien również być wprowadzony do statutu uczelni – w zakresie elektorów studenckich – jeżeli na chwile obecną jest inne brzmienie, bowiem Zmiana brzmienia ust. 4 w art. 25 polega na zastąpieniu wyrazu „powołania” wyrazem „wyboru”.

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

5

W art. 67 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.” 

W tym, zakresie będzie należało dokonać stosowanych zmian w regulaminie studiów poprzez wprowadzenia do niego zasad zaliczania na poczet praktyk zawodowych dotychczasowego doświadczenia zawodowego (kilka lat temu zagadnienie te regulowała uchwała Senatu). Dzięki wprowadzanej regulacji uczelnie uzyskają jednoznaczną podstawę do określania w regulaminach studiów przypadków i warunków zaliczania na poczet praktyk zawodowych czynności wykonywanych przez studenta zarówno w ramach zatrudnienia, wolontariatu, stażu, jak też np. prowadzonej działalności gospodarczej lub pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile uzyskane w ich wyniku efekty uczenia się będą odpowiadać efektom uczenia się określonym dla praktyki zawodowej w programie studiów. Oznacza to, że zaliczenie praktyki zawodowej będzie mogło nastąpić jedynie w przypadku pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w trakcie wykonywanych czynności. Kluczowe bowiem dla jej zaliczenia będą wiedza, umiejętności i kompetencje, które student osiągnął w trakcie wykonywanych czynności, i ich weryfikacja. 

Należy pamiętać, że regulamin studiów musi być uchwalony co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dlatego też, stosowna uchwała Senatu powinny się pojawić najpóźniej do końca kwietnia. 

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

6

W art. 74 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4 „4a. Uczelnia, w której student zagranicznej uczelni odbywa część studiów, wydaje temu studentowi, na jego wniosek, legitymację studencką.” 

Z kolei powyższa zmiana nakłada na uczelni obowiązek wydawania również studentom obcokrajowcom legitymacji studenckiej (na ich wniosek).

– zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

7

W art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).”; 

Zgodnie z tym zapisem zmienia się wskaźnik, o którym mowa powyższej, z dotychczasowego 1,3 na 1,6. Stosowna zmiana powinna nastąpić we właściwym regulaminie określającym zasady przyznawania pomocy materialnej.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

8

W art. 88 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3) ), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. 5. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.”.

Podobnie jak punkcie nr 6 Stosowna zmiana powinna nastąpić we właściwym regulaminie określającym zasady przyznawania pomocy materialnej.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

9

W art. 128 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy, wynikającej z:

  1. przebywania na: a) urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, b) urlopie dla poratowania zdrowia,
    c)urlopie bezpłatnym trwającym nieprzerwanie co najmniej 3 miesiące,
  2. odbywania: a) służby wojskowej, b) służby zastępczej,
  3. pobierania: a) zasiłku chorobowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy, b) świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej– termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.” 

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ocena okresowa nauczyciela akademickiego jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora. Powyższy przepis określa również przyczyny nieobecności w pracy, których czasu trwania nie wlicza się do tego okresu, co skutkować będzie terminem przeprowadzania oceny okresowej. Zmian powinna być dokonana w regulaminie oceny okresowej pracowników.

Należy pamiętać, że kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni.

Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Kategorie
Aktualności

Przewodniczący KRePUZ w gremium eksperckim przy PKA

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, został powołany 9 listopada 2022 r. do Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rada Konsultacyjna pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju PKA, a jej członków powołuje przewodniczący PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to globalnie rozpoznawalna instytucja akredytacyjna w systemie polskiego szkolnictwa wyższego, a de facto niezależne gremium eksperckie, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. W obecnym stanie prawnym PKA przede wszystkim dokonuje ocen programowych, których wyniki przedstawia Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz wydaje opinie w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Podstawą działania PKA są przepisy art. 241-258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut przyjmowany przez PKA.

– Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyświeca idea pluralizmu oraz wymiany opinii i doświadczeń w jak najszerszym gronie zewnętrznych ekspertów. Cieszę się, że w Radzie Konsultacyjnej PKA będzie słyszalny głos publicznych uczelni zawodowych, które działają w mniejszych ośrodkach miejskich, kształcą praktyków, a w swoich lokalnych społecznościach są kuźnią kadr, miejscem realizowania aspiracji naukowych, katalizatorem wielu pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych  –  wyjaśnia Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ.

Rada Konsultacyjna PKA, w której skład został powołany Przewodniczący KRePUZ,  pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest eksperckim głosem konsultacyjnym PKA. Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej pełni prof. dr hab. Adam Budnikowski – polski ekonomista, były rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, odbył spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. W rozmowie z Premierem uczestniczyli także inni przedstawiciele strony społecznej, reprezentujący krajowe środowisko szkolnictwa wyższego. Łącznie blisko dwadzieścia osób.

Tematem spotkania z Prezesem Rady Ministrów, które odbyło się 27. października, była sytuacja krajowych uczelni na tle wydarzeń geopolitycznych oraz gospodarczych ostatnich miesięcy. Przewodniczący KRePUZ, reprezentujący środowisko publicznych uczelni zawodowych, przedstawił Premierowi najbardziej istotne wyzwania i możliwe rozwiązania mające na celu stabilizację w sektorze krajowego szkolnictwa wyższego.  – To była merytoryczna dyskusja, podczas której ustaliliśmy z panem Premierem, że wspólnym celem władzy publicznej oraz środowiska akademickiego, jest wypracowanie takich mechanizmów, które umożliwią rozwój szkolnictwa wyższego, a zaimplementowane rozwiązania będą korzystne dla uczelni, w sensie instytucjonalnym, a także dla pracowników sektora akademickiego – wyjaśnia Przewodniczący KRePUZ dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ. Jedną ze złożonych przez Premiera deklaracji było, że jeśli sytuacja geopolityczna nie ulegnie gwałtownemu zachwianiu wskutek nowych, nieprzewidywalnych zdarzeń na arenie międzynarodowej – to na początku 2023 budżet państwa zostanie przemodelowany w taki sposób, aby znalazły się dodatkowe fundusze na rzecz polskich uczelni. 

Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów to jedno z wielu spotkań, jakie Przewodniczący KRePUZ dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, odbył na wysokim szczeblu władzy publicznej, reprezentując w ten sposób środowisko publicznych uczelni zawodowych. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych jest zrzeszeniem rektorów 32 publicznych uczelni zawodowych, stanowi reprezentację tego typu uczelni w krajowym i międzynarodowym środowisku szkolnictwa wyższego. Jest także ciałem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, funkcję Przewodniczącego KRePUZ pełni od 2020 roku.

Sytuacja szkolnictwa wyższego

Co do faktu, że sytuacja finansowa krajowych uczelni jest niekorzystna – zgadzają się zarówno decydenci, jak i przedstawiciele strony społecznej. Konsultowane pomiędzy MEiN i stroną społeczną podstawowe filary zmian to: podwyżki wynagrodzeń na uczelniach, które wyrównałyby straty wynikające z inflacji; podwyżka minimalnego wynagrodzenia profesora do trzykrotności pensji minimalnej; utrzymanie ustawowo zapisanego kryterium, które warunkuje, że pensje pozostałych pracowników są pochodną pensji profesora; powiązanie nakładów na naukę z procentem PKB (od 1,7 proc. PKB do docelowo 3 proc. PKB).

Jeszcze w 2018 roku wskaźnik minimalnego wynagrodzenie profesora do płacy minimalnej wynosił 3,08, obecnie to zaledwie – 2,13. Planowana w 2023 roku dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jeszcze bardziej „spłaszczy” wynagrodzenia na uczelniach. Dodatkowo z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wynika, że w 2021 roku 38 proc. krajowych uczelni wygenerowało stratę finansową, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten przekroczył już 60 procent.

W lipcu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka Naukowa Państwa, który postuluje między innymi zwiększenie atrakcyjności sektora nauki, pozyskiwanie nowych talentów, czy umiędzynarodowienie. –  Zrealizowanie założeń zawartych  w Polityce Naukowej Państwa wymaga osiągnięcia konsensusu, co do tego w jaki sposób optymalnie przeciwdziałać marginalizacji polskich uczelni, poprzez poprawę ich sytuacji finansowej oraz stworzenie optymalnych warunków zawodowych pracownikom uczelni, naukowym oraz administracyjnym – wyjaśnia dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

W spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów uczestniczyli Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz Wiceminister Wojciech Murdzek, a także przedstawiciele strony społecznej: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Rady Doskonałości Naukowej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk. W dyskusji wzięli udział także studenci i doktoranci.

Fot. Krystian Maj/KPRM

Kategorie
Aktualności

Gala 20-lecia PKA oraz Forum Jakości

W sali audytoryjnej dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W uroczystości uczestniczyli decydenci z obszaru szkolnictwa wyższego, rektorzy uczelni, a zwłaszcza reprezentanci instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego – wśród nich dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Wydarzeniem towarzyszącym gali było Forum Jakości –  ekspercka, pluralistyczna przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Forum składało się z czterech paneli, a jeden z nich moderował Przewodniczący KRePUZ.

26 października uczestnicy Jubileuszowej Gali 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysłuchali m.in. przemówienia Ministra Nauki i Edukacji, dra hab. Przemysława Czarnka, oraz wykładu pt. „Jakość a etyka” wygłoszonego przez ks. prof. dra hab. Tomasza Barankiewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wzięli także udział w debacie moderowanej przez prof. dra hab. Stanisława Wrzoska, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Temat dyskusji: „Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002-2022)”. Podczas uroczystej gali dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, wręczył, w imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, okolicznościowy grawerton Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dziękując z lata owocnej współpracy Komisji z publicznymi uczelniami zawodowymi.

Forum Jakości

27 października odbyło się Forum Jakości. To organizowane przez PKA od 2005 roku cykliczne spotkania, stanowiących szerokie forum dyskusyjne w sprawach związanych z jakością kształcenia. Format ten na przestrzeni kilkunastu lat ewoluował, stając się synonimem profesjonalizmu, merytorycznej debaty oraz współpracy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod przewodnim hasłem „Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość” i składało się z czterech paneli.  Panel dyskusyjny pt. „Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w sytuacji utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie” moderowali dr hab. Dariusz Surowik, Przewodniczący KRePUZ, oraz  dr hab. Stanisław Mocek – Przewodniczący KRAUN.

Uczestnikami Forum Jakości są od lat eksperci PKA oraz osoby ściśle współpracujące z Komisją, czyli przedstawiciele: instytucji, organizacji oraz środowisk eksperckich (takich jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środowiskowe komisje akredytacyjne, Konferencje Rektorów, uczelnie, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i inne), reprezentanci organizacji pracodawców, a także innych, towarzyszących sektorów, które na co dzień funkcjonują w systemie szkolnictwa wyższego oraz pracują na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Forum Jakości jest przykładem współpracy o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Spotkaniom przyświeca koncepcja wymiany opinii i doświadczeń w jak najszerszym gronie ekspertów. Wydarzenie od strony pragmatycznej jest przestrzenią opiniodawczych konsultacji dla samej Komisji, która w dialogu społecznym wypracowuje rozwiązania doskonalące proces ewaluacji jakości kształcenia w kraju, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim uwagi i postulaty samego środowiska akademickiego i wszystkich interesariuszy procesu kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. Obecna nazwa obowiązuje od 2011 r. Podstawą działania PKA są przepisy art. 241-258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut przyjmowany przez PKA. PKA już z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie w Polsce. Komisja stanowi niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. W obecnym stanie prawnym PKA przede wszystkim dokonuje ocen programowych, których wyniki przedstawia MEiN oraz wydaje opinie w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

Kategorie
Aktualności

Zgromadzenie Plenarne KRePUZ

VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się w murach Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Podczas kilkudniowych obrad członkowie KRePUZ podejmowali decyzje oraz wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu funkcjonowania ich placówek w kontekście krajowego szkolnictwa wyższego oraz wyzwań związanych z przyszłością nauki, dydaktyki, bieżącą sytuacją ich placówek. 

Głównym tematem VIII Zgromadzenie Plenarnego KRePUZ były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem wyższego szkolnictwa zawodowego. O znaczeniu, roli uczelni zawodowych w rozwoju społecznym, gospodarczym regionów i kraju mówili zaproszeni goście: Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Dariusz  Dolański, Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych oraz Nauk Teologicznych PKA, prof. dr hab. Janusz Uriasz, Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA.

Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) tworzą publiczne uczelnie zawodowe, reprezentowane przez rektorów. KRePUZ jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego, mającą na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, w kraju i na arenie międzynarodowej. – Publiczne uczelnie zawodowe działają w miastach o innej specyfice niż wielkie aglomeracje, są jednymi z większych pracodawców w regionie a edukacyjnie odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze swojego lokalnego środowiska, gdyż mają je znakomicie rozpoznane  – mówił podczas otwarcia Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podkreślając, że głos tego typu uczelni jest w krajowym środowisku coraz lepiej słyszalny, między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu rektorów tychże uczelni.  Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, podkreślał, że publiczne uczelnie zawodowe, które zdobyły w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jednostek naukowych kategorię naukową B+ mają otwartą drogę do zmiany nazwy (w gronie takich uczelni jest ANSŁ), a Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, omówił stan finansów w sektorze szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem publicznych uczelni zawodowych, a także przedstawił algorytm finansowania tychże uczelni na nowy rok.

KRePUZ jest przestrzenią wymiany dobrych praktyk i działa na korzyść szkolnictwa zawodowego w Polsce. To także forum wymiany wiedzy, poprzez które publiczne uczelnie zawodowe komunikują wspólny kierunek zmian, określają cele rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego, spotykając się także z decydentami z obszaru szkolnictwa wyższego.

VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się w dniach 19-22 września w Łomży i Mikołajkach, było połączone z Jubileuszem 18-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, którego artystycznym ukoronowaniem stał się koncert „Vivat Academia” w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą profesora Jana Miłosza Zarzyckiego.

Kategorie
Aktualności

VIII Zgromadzenie Plenarne KRePUZ

W dniach 19-22 września Akademia Nauk Stosowanych w Łomży będzie gościła uczestników VIII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych.

W trzydniowym posiedzeniu wezmą udział rektorzy i prorektorzy reprezentujący uczelnie z całego kraju. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Finansów.

W szeregu paneli dyskusyjnych zaplanowano także sesje obrad z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kategorie
Aktualności

IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP

Rusza czwarta już edycja Konkursu O Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską.

Termin nadsyłania prac mija 7 października 2022 a jego finał nastąpi 8 listopada 2022 roku podczas Wieczornej Gali Finałowej, która będzie podsumowaniem kolejnej już edycji Konferencji „Kadry przyszłości – Kadry dla Przemysłu”.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, w panelach a także do składania prac. Nagrody czekają.

Regulamin [doc]

Certyfikat [pdf]

Kategorie
Aktualności

VII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Uczelni we Włocławku

Rektorzy Publicznych Uczelni Zawodowych wzięli udział w VII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, które odbyło w dniach 30.05-2.06.2022r. Gospodarzem zgromadzenia była, obchodząca 20-lecie istnienia, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. 

Honorowymi Gośćmi Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych byli prof. Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr hab. Sebastian Skuza- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Jarosław Oliwa – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

Minister prof. Włodzimierz Bernacki przedstawił planowane zmiany w szkolnictwie wyższym oraz wysłuchał postulatów środowiska akademickiego. Rektorzy Publicznych Uczelni Zawodowych z wyczekiwaniem oczekiwali informacji jakie przedstawił dr hab. Sebastian Skuza- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów o dodatkowych środkach w kwocie 136 mln zł., które będą przeznaczone na publiczne uczelnie zawodowe. Dużym zainteresowaniem, cieszyło się wystąpienie Jarosława Oliwy – Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przygotowane na prośbę dr hab. Dariusza Surowika, Przewodniczącego KRePUZ dotyczące algorytmu podziału subwencji dla uczelni zawodowych. Przygotowana przez Dyrektora szczegółowa prezentacja przedstawiająca materiał porównawczy wszystkich uczelni zawodowych, będzie niezwykle ważnym narzędziem do kształtowania przyszłego podziału subwencji pomiędzy uczelnie. Oczekiwanym wystąpieniem była prelekcja prof. dr hab. Stanisława Wrzoska – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rektorzy Publicznych Uczelni Zawodowych czynnie wzięli udział w dyskusji dotyczącej przeprowadzanych akredytacji na poszczególnych kierunkach. Konferencja Publicznych Uczelni Zawodowych zadeklarowała, że złoży wspólny wniosek do PKA przedstawiający wypracowane i zgłoszone podczas Zgromadzenia Plenarnego propozycje zmian w procesie akredytacji. Środowisko publicznych uczelni zawodowych wyraża swoją wdzięczność za czynny udział Przewodniczącego PKA w Zgromadzeniu Plenarnym, co buduje szeroką płaszczyznę do wspólnego dialogu mającego za cel doskonalenie jakości kształcenia studentów przy obopólnej współpracy środowiska uczelni oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Istotną częścią obrad Zgromadzenia Plenarnego była część sprawozdawcza. Konferencja Publicznych Uczelni Zawodowych zrzesza 32 Publiczne Uczelnie Zawodowe w Polsce i od 2018 roku jest oficjalnie wpisana do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W trakcie obrad plenarnych zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Konferencji oraz Sprawozdanie z działalności KRePUZ za rok obrotowy 2021r. Sprawozdanie z działalności KRePUZ za 2021 r.  dostępne jest na stronie KRePUZ.

Z przyjemnością informujemy, iż Członkowie Prezydium KRePUZ tj. dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ – Przewodniczący ( Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży) , prof. dr hab. Maciej Słodki – Wiceprzewodniczący (Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) ,dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS – Wiceprzewodniczący (Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile), dr hab. Artur Zimny, prof. ANS w Koninie – Skarbnik (Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie) ,dr Robert Musiałkiewicz, prof. uczelni – Członek Prezydium (Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku), dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP – Członek Prezydium (Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu), oraz dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Członek Prezydium (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu), otrzymali w glosowaniu tajnym jednogłośne absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w roku obrotowym 2021, czego serdecznie całemu Prezydium KRePUZ gratulujemy.

W trakcie Obrad Zgromadzenia Plenarnego dokonano też nowelizacji jednego z najważniejszych dokumentów Konferencji Publicznych Uczelni Zawodowej tj. Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyborczej władz stowarzyszenia oraz zasad procedowania poszczególnych organów KRePUZ. 

Podczas obrad Zgromadzenia Plenarnego odbyły się również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali Pan dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ Rektor Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz dr inż. Jarosław Niedojadło , prof. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Ponadto Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych ponownie po zakończonej kadencji wybrała Panią dr hab. Krystynę Leszczewską, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Łomży na przedstawiciela do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wszyscy kandydaci w przeprowadzonych  wyborach tajnych uzyskali jednogłośne poparcie Zgromadzenia Plenarnego. Wszystkim serdecznie  gratulujemy.

Szczególne podziękowania kierowane są przez wszystkich członków Zgromadzenia Plenarnego na ręce Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dr Roberta Musiałkiewicza, prof. uczelni jako gospodarza tegorocznego Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Z okazji 20-lecia powstania Uczelni życzymy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, jej Władzom, pracownikom oraz studentom  kolejnych owocnych lat kształcenia następnych pokoleń studentów, dalszego tak dynamicznego jak dotychczas rozwoju oraz następnych lat świetności pełnych sukcesów.

Kategorie
Aktualności

Wspólne Posiedzenie Prezydium KRePUZ i Prezydium KRZaSP oraz przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego

25 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego. W spotkaniu wziął udział Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek. Tematyką spotkania była problematyka zajęć wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz możliwości zwiększenia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia tych zajęć. Dyskutowano także o programie „WF z AWF” oraz o możliwościach rozszerzenia programu na inne dyscypliny.