Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, odbył spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. W rozmowie z Premierem uczestniczyli także inni przedstawiciele strony społecznej, reprezentujący krajowe środowisko szkolnictwa wyższego. Łącznie blisko dwadzieścia osób.

Tematem spotkania z Prezesem Rady Ministrów, które odbyło się 27. października, była sytuacja krajowych uczelni na tle wydarzeń geopolitycznych oraz gospodarczych ostatnich miesięcy. Przewodniczący KRePUZ, reprezentujący środowisko publicznych uczelni zawodowych, przedstawił Premierowi najbardziej istotne wyzwania i możliwe rozwiązania mające na celu stabilizację w sektorze krajowego szkolnictwa wyższego.  – To była merytoryczna dyskusja, podczas której ustaliliśmy z panem Premierem, że wspólnym celem władzy publicznej oraz środowiska akademickiego, jest wypracowanie takich mechanizmów, które umożliwią rozwój szkolnictwa wyższego, a zaimplementowane rozwiązania będą korzystne dla uczelni, w sensie instytucjonalnym, a także dla pracowników sektora akademickiego – wyjaśnia Przewodniczący KRePUZ dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ. Jedną ze złożonych przez Premiera deklaracji było, że jeśli sytuacja geopolityczna nie ulegnie gwałtownemu zachwianiu wskutek nowych, nieprzewidywalnych zdarzeń na arenie międzynarodowej – to na początku 2023 budżet państwa zostanie przemodelowany w taki sposób, aby znalazły się dodatkowe fundusze na rzecz polskich uczelni. 

Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów to jedno z wielu spotkań, jakie Przewodniczący KRePUZ dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, odbył na wysokim szczeblu władzy publicznej, reprezentując w ten sposób środowisko publicznych uczelni zawodowych. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych jest zrzeszeniem rektorów 32 publicznych uczelni zawodowych, stanowi reprezentację tego typu uczelni w krajowym i międzynarodowym środowisku szkolnictwa wyższego. Jest także ciałem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, funkcję Przewodniczącego KRePUZ pełni od 2020 roku.

Sytuacja szkolnictwa wyższego

Co do faktu, że sytuacja finansowa krajowych uczelni jest niekorzystna – zgadzają się zarówno decydenci, jak i przedstawiciele strony społecznej. Konsultowane pomiędzy MEiN i stroną społeczną podstawowe filary zmian to: podwyżki wynagrodzeń na uczelniach, które wyrównałyby straty wynikające z inflacji; podwyżka minimalnego wynagrodzenia profesora do trzykrotności pensji minimalnej; utrzymanie ustawowo zapisanego kryterium, które warunkuje, że pensje pozostałych pracowników są pochodną pensji profesora; powiązanie nakładów na naukę z procentem PKB (od 1,7 proc. PKB do docelowo 3 proc. PKB).

Jeszcze w 2018 roku wskaźnik minimalnego wynagrodzenie profesora do płacy minimalnej wynosił 3,08, obecnie to zaledwie – 2,13. Planowana w 2023 roku dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jeszcze bardziej „spłaszczy” wynagrodzenia na uczelniach. Dodatkowo z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wynika, że w 2021 roku 38 proc. krajowych uczelni wygenerowało stratę finansową, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten przekroczył już 60 procent.

W lipcu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka Naukowa Państwa, który postuluje między innymi zwiększenie atrakcyjności sektora nauki, pozyskiwanie nowych talentów, czy umiędzynarodowienie. –  Zrealizowanie założeń zawartych  w Polityce Naukowej Państwa wymaga osiągnięcia konsensusu, co do tego w jaki sposób optymalnie przeciwdziałać marginalizacji polskich uczelni, poprzez poprawę ich sytuacji finansowej oraz stworzenie optymalnych warunków zawodowych pracownikom uczelni, naukowym oraz administracyjnym – wyjaśnia dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

W spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów uczestniczyli Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz Wiceminister Wojciech Murdzek, a także przedstawiciele strony społecznej: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Rady Doskonałości Naukowej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk. W dyskusji wzięli udział także studenci i doktoranci.

Fot. Krystian Maj/KPRM