Kategorie
Aktualności

Przewodniczący KRePUZ w gremium eksperckim przy PKA

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, został powołany 9 listopada 2022 r. do Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rada Konsultacyjna pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju PKA, a jej członków powołuje przewodniczący PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to globalnie rozpoznawalna instytucja akredytacyjna w systemie polskiego szkolnictwa wyższego, a de facto niezależne gremium eksperckie, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. W obecnym stanie prawnym PKA przede wszystkim dokonuje ocen programowych, których wyniki przedstawia Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz wydaje opinie w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Podstawą działania PKA są przepisy art. 241-258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut przyjmowany przez PKA.

– Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyświeca idea pluralizmu oraz wymiany opinii i doświadczeń w jak najszerszym gronie zewnętrznych ekspertów. Cieszę się, że w Radzie Konsultacyjnej PKA będzie słyszalny głos publicznych uczelni zawodowych, które działają w mniejszych ośrodkach miejskich, kształcą praktyków, a w swoich lokalnych społecznościach są kuźnią kadr, miejscem realizowania aspiracji naukowych, katalizatorem wielu pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych  –  wyjaśnia Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ.

Rada Konsultacyjna PKA, w której skład został powołany Przewodniczący KRePUZ,  pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest eksperckim głosem konsultacyjnym PKA. Obecnie funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej pełni prof. dr hab. Adam Budnikowski – polski ekonomista, były rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.