Kategorie
Aktualności

Gala 20-lecia PKA oraz Forum Jakości

W sali audytoryjnej dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W uroczystości uczestniczyli decydenci z obszaru szkolnictwa wyższego, rektorzy uczelni, a zwłaszcza reprezentanci instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego – wśród nich dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Wydarzeniem towarzyszącym gali było Forum Jakości –  ekspercka, pluralistyczna przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Forum składało się z czterech paneli, a jeden z nich moderował Przewodniczący KRePUZ.

26 października uczestnicy Jubileuszowej Gali 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysłuchali m.in. przemówienia Ministra Nauki i Edukacji, dra hab. Przemysława Czarnka, oraz wykładu pt. „Jakość a etyka” wygłoszonego przez ks. prof. dra hab. Tomasza Barankiewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wzięli także udział w debacie moderowanej przez prof. dra hab. Stanisława Wrzoska, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Temat dyskusji: „Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002-2022)”. Podczas uroczystej gali dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, wręczył, w imieniu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, okolicznościowy grawerton Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dziękując z lata owocnej współpracy Komisji z publicznymi uczelniami zawodowymi.

Forum Jakości

27 października odbyło się Forum Jakości. To organizowane przez PKA od 2005 roku cykliczne spotkania, stanowiących szerokie forum dyskusyjne w sprawach związanych z jakością kształcenia. Format ten na przestrzeni kilkunastu lat ewoluował, stając się synonimem profesjonalizmu, merytorycznej debaty oraz współpracy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod przewodnim hasłem „Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość” i składało się z czterech paneli.  Panel dyskusyjny pt. „Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w sytuacji utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie” moderowali dr hab. Dariusz Surowik, Przewodniczący KRePUZ, oraz  dr hab. Stanisław Mocek – Przewodniczący KRAUN.

Uczestnikami Forum Jakości są od lat eksperci PKA oraz osoby ściśle współpracujące z Komisją, czyli przedstawiciele: instytucji, organizacji oraz środowisk eksperckich (takich jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środowiskowe komisje akredytacyjne, Konferencje Rektorów, uczelnie, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i inne), reprezentanci organizacji pracodawców, a także innych, towarzyszących sektorów, które na co dzień funkcjonują w systemie szkolnictwa wyższego oraz pracują na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Forum Jakości jest przykładem współpracy o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Spotkaniom przyświeca koncepcja wymiany opinii i doświadczeń w jak najszerszym gronie ekspertów. Wydarzenie od strony pragmatycznej jest przestrzenią opiniodawczych konsultacji dla samej Komisji, która w dialogu społecznym wypracowuje rozwiązania doskonalące proces ewaluacji jakości kształcenia w kraju, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim uwagi i postulaty samego środowiska akademickiego i wszystkich interesariuszy procesu kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. Obecna nazwa obowiązuje od 2011 r. Podstawą działania PKA są przepisy art. 241-258 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut przyjmowany przez PKA. PKA już z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie w Polsce. Komisja stanowi niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. W obecnym stanie prawnym PKA przede wszystkim dokonuje ocen programowych, których wyniki przedstawia MEiN oraz wydaje opinie w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.